Rada Rodziców

Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

       Przewodnicząca:  Agnieszka  Rajtar

       z-ca przew:  Anna Witaszek

       sekretarz:  Bernadeta Wiącek – Szczęś