Ogłoszenia    Zebranie Rady Rodziców odbędzie się w piątek  9.10.2020 r. o godzinie 18:00.

                                                                                                            Dyrektor Szkoły

                                                                                                            Halina Czerwiec           

                                                                                                                            7 października 2020 r.


W związku z tym, że od 3 października 2020 r. wprowadzono w powiecie mieleckim strefę żółtą, zobowiązuję pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów do zapoznania się:

a)       a) zakresem zakazów i nakazów obowiązujących w strefie żółtej - link poniżej.

             https://www.mielec.pl/uwaga-poznaj-restrykcje-obowiazujace-w-strefie-zoltej/

b)        b) zmianami w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole Podstawowej  w Otałęży określonymi zarządzeniem nr 11/2020.

                               ZARZĄDZENIE NR  11/2020

                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

                                    z  dnia 02 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa  w okresie pandemii   COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Otałęży na czas wprowadzenia żółtej strefy.

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam co następuje:     

                                                                     § 1

  1. Wprowadza się  obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych (nie dotyczy pobytu na świeżym powietrzu) oraz zajęć lekcyjnych, świetlicowych, podczas których nie ma możliwości zapewnienia dystansu społecznego 1,5 m między uczniami, uczniami a nauczycielem.

  2. Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek poza teren szkoły.

  3. Rodzice dokonujący wpłat zachowują bezwzględnie dystans społeczny, zasłaniają usta i nos oraz dezynfekują ręce; w części wspólnej szkoły (wydzielona strefa korytarza na parterze) może znajdować się maksymalnie 3 rodziców. Pozostali oczekują na zewnątrz i wymieniają się rotacyjnie.

  4. Zabrania się wchodzenia do szkoły rodziców w celu oczekiwania na uczniów kończących zajęcia szkolne (nie dotyczy oddziału przedszkolnego).

                                                                      § 2

  1. Zobowiązuje się wszystkich uczniów, pracowników i rodziców do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. wraz z w/w zmianami.

                                                                      § 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  5 października 2020 r.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                            Halina Czerwiec      


               Rodzice uczniów klas I  - VIII

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i organizacją pracy szkoły w dobie pandemii, zebrania z Rodzicami odbędą się w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) bezpośrednio z wychowawcami wg poniższego harmonogramu:

Godz. 16.00

klasa I – sala nr 27

Klasa II – sala 24,

Klasa III – sala 21,

klasa IV – sala 12,

godz. 17.00

klasa V – sala 11

klasa VI – sala 15

klasa VII – sala 25

klasa VIII – sala 26

 Rodziców uczestniczących w zebraniu obowiązują procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w szkole (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk).

                          Każdy rodzic przynosi swój długopis.

Tematem zebrania będzie szczegółowe omówienie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii, organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2020/2021.  Z uwagi na ważność tematów prosimy wszystkich Rodziców  o przybycie.

                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                Halina Czerwiec

                                                                                                                                      1 października 2020 r.  


1 września 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauki stacjonarnej, tzn. lekcje odbywać się będą w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć przy rygorze sanitarnym i zgodnie z opracowanymi dla szkoły procedurami.

1 września nie będzie ogólnego spotkania z dzieci i rodzicami - uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami  w salach lekcyjnych wg poniższego porządku:

Klasa I –      sala religijna na parterze, z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic z zasłoniętym nosem i ustami.

Klasa II –    sala 24

Klasa III –   sala 21

Klasa IV –   sala 12

Klasa V –    sala 11

Klasa VI –   sala 15

Klasa VII –  sala 26

Klasa VIII – sala 25

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkoły, oczekując na swoje dzieci, pozostają na placu przed szkołą, parkingiem z  zachowaniem dystansu społecznego.

 Zasady pracy szkoły w czasie pandemii określone są w „procedurach bezpieczeństwa”  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły – wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi.

Do 3 września każdy uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do procedury) – druki do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                      Halina Czerwiec

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania

 

 31 sierpnia 2020 r.


         REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ      

                                W OTAŁĘŻY NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Zarządzenie Nr 3/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży z dnia 24.01.2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Regulaminu Rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Otałęży na rok szkolny 2019/2020.
Regulamin rekrutacji dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Otałęży na rok szkolny 2019/2020.
   

Do pobrania deklaracje

      
                                                                                             29 lutego 2019 r.


Ogłoszenie o likwidacji Uczniowskiego Klubu Sportowego " Żwirki"

przy Szkole Podstawowej w Otałęży

                                                                                             2 stycznia 2019 r.