Strona główna

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO

     

                 

 


        Najbliższe konkursy organizowane przez GOK w Czerminie
Wśród propozycji znajdują się:
- Konkurs Plastyczny on-line pt. "Czermin widziany oczami dziecka",
- Konkurs Fotograficzny on-line pt. "Świąteczne Portrety Rodzinne,
- Konkurs Wiedzy o Czerminie.
Ponadto, dzieci i młodzież będą mogli się spotkać z Mikołajem 06 grudnia
2020 roku przed ekranami telewizorów, komputerów, tabletów i smartfonów.
Konkurs wiedzy o Czerminie polegał będzie na zbieraniu informacji zamieszczanych w postach. Konkurs zakończy quiz drużyn 2-osobowych on-line. Za niedługo pojawi się także Konkurs na wiersz o Czerminie.
Więcej informacji na stronie internetowej
https://gokczermin.naszgok.pl/ oraz  stronie na Facebook'u.

                                                                                                                                                       4 grudnia2020 r.


W dniu 23 listopada 2020r. klasa IV z wychowawcą i pedagogiem szkolnym realizowała drugi moduł Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego EMOCJA pod tytułem „WYOBRAŹNIA”. Rozmawialiśmy co to jest „wyobraźnia”, obejrzeliśmy krótki filmik pod tytułem „Ciekawość”, w którym psycholog zachęca młodych ludzi do czytania książek rozwijających wyobraźnię, do bycia „ciekawym” świata i wiedzy. Wykonaliśmy pracę plastyczną „mój balonik marzeń” . 

 

                                                                                                                                               23 listopada 2020 r.           


   Zapraszamy do kiermaszu kiermaszu wirtualnego
Każdy z domu może zamówić książki na:
https://www.ksiegarnia-tuliszkow.pl/
Bardzo istotne jest wpisanie kodu do zamówień: P.MIE.OTAŁĘ.S
pomocne linki:
gotowy plakat, tam należy wpisać kod P.MIE.OTAŁĘ.S
http://booksspk.pl//marketing/wirtualny_kiermasz.pdf

                                                                                                                                        23 listopada 2020 r. 


11 listopada - 102 rocznica odzyskania przez Polskę Niepodległości - święto narodowe. Czas pandemii i zawieszenie zajęć stacjonarnych w klasach 1-8 wymusił szczególny wymiar obchodów tego święta. Na szkolnej scenie mogły wystąpić tylko dzieci oddziału przedszkolnego. Z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem przedstawiły wiersze i piosenki. Łącząc się w akcji "Szkoła do hymnu", o godzinie 11:11 wspólnie z dziećmi oddziału przedszkolnego, choć wirtualnie, uczniowie szkoły odśpiewali "Mazurka Dąbrowskiego ".

                                                                                                                10 listopada 2020 r. 


                          Organizacja zajęć od 09 listopada 2020 r.

1.      Od 09.11.2020 r. lekcje w klasach 1-8 odbywają się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość. 

2.      W czasie nauki zdalnej obowiązują zasady zamieszczone w dniu 26 października 2020 r. na stronie internetowej szkoły.

3.      Dla uczniów klasy 8 w trybie stacjonarnym prowadzone będą konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych wg określonego harmonogramu. Szczegółowy harmonogram konsultacji przekaże uczniom wychowawca.

4.      Oddział przedszkolny pracuje w trybie stacjonarnym, zajęcie odbywają się zgodnie z rozkładem dnia.

                                                                                                                   Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                                         6 listopada 2020 r. 


Wyjątkowy tydzień przeżywaliśmy w naszej szkole od 19 do 24 października 2020, ponieważ obchodziliśmy "Tydzień papieski". W ciągu tego tygodnia włączyliśmy się w rożne działania upamiętniające naszego wielkiego rodaka w setną rocznice jego urodzin. Na przykład uczniowie z klas IV - VIII uczestniczyli w "Dyktandzie papieskim". Najlepsza okazała się Anna Brzdęk z klasy VIII, która napisała dyktando bezbłędnie. W kolejnym dniu odbył się konkurs wiedzy o Janie Pawle II. I tu pierwsze miejsce należało do Ani Brzdęk z klasy VIII, miejsce drugie zajęła Zuzanna Duszkiewicz z klasy VII, a trzecie - Julia Witaszek z klasy VIII. Uczniowie młodszych klas przygotowali prace plastyczne. Nawet przedszkolaki włączyły się w obchody "Tygodnia papieskiego", przygotowując pamiątkowe serduszka.
Podsumowaniem całego tygodnia był apel przygotowany przez uczniów klasy VII, podczas którego przypomnieliśmy sobie fakty z życia i miejsca związane z Janem Pawłem II, jego drogę na Stolicę Piotrową, pielgrzymki po świecie i dokonania pontyfikatu.
Apel zakończyliśmy wspólnym odśpiewaniem "Barki".
"Wstańcie, chodźmy" - niech te słowa wskazują i nam drogę do dobra, prawdy i piękna.

 

  Więcej zdjęć

                                                                                                                             26 października 2020 r.


Rodzice uczniów, którzy nie mają możliwości zapewnienia swoim dzieciom komputerów do nauki zdalnej są proszeni są o kontakt z Panią dyrektor o możliwości bezpłatnego użyczenia uczniom sprzętu komputerowego do kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

                                                                                                                            26 października 2020 r. 


Szczegółowe zasady organizacji nauczania zdalnego w klasach IV – VIII od  26 października 2020 r.

Lekcje w klasach 4-8 odbywają zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć

Realizacja podstawy programowej odbywa się poprzez:

- platformę TeamsS

- platformę edukacyjną wsipnet

- drogą e-mail (zagadnienia wysyłane drogą e-mail uczniowie otrzymają w dniu zajęć przed ich rozpoczęcie).

3. W czasie trwania lekcji nauczyciel jest dostępny dla ucznia.

4. Zadane prace domowe uczeń zobowiązany jest odesłać do nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia do godz. 16.00 lub godziny ustalonej przez nauczyciela (dotyczy dłuższych prac pisemnych).

5. Nauczyciele informują uczniów o źródłach, z których należy pozyskiwać materiały do realizacji przerabianych zagadnień.

6. Uczeń jest obecny na zajęciach, jeśli:

- uczestniczy w zajęciach online

- w terminie odsyła prace

- jest dostępny w czasie trwania lekcji.

7. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy w dniu nieobecności ucznia telefonicznie lub droga e-mailową.

8. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole (forma stacjonarna) – szczegółowy harmonogram rodzic otrzyma indywidualnie.

9. Aktywność uczniów podlega ocenie zgodnie ze statutem. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: aktywność na zajęciach, kartkówki, sprawdziany, prace domowe.

10. Rodzice informowani są o postępach uczniów za pośrednictwem środków komunikacyjnych (telefon, e-mail).

11. Rodzice kontaktują się na nauczycielami poprzez skrzynkę e-mail (adresy nauczycieli na stronie internetowej szkoły w zakładce – Materiały lub telefonicznie)

12. Pedagog szkolny jest dostępny w godzinach 11.00 12.30. – kontakt przez skrzynkę e- mail lub telefonicznie 17 7741010.

                                                                                                                                         26 października 2020 r. 


           Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem MEN od dnia 26 października 2020 r. oddział przedszkolny, klasy I – III  oraz świetlica pracują bez zmian tzn. edukacja odbywa się w trybie stacjonarnym.

Dla uczniów klas IV – VIII zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod nauki na odległość. Szczegółowe informacje na temat organizacji nauki zdalnej zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

                                                                                                                Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                                                                   23 października 2020 r. 


            „JESTEM JUŻ UCZNIEM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W OTAŁĘŻY…”
Uroczyste pasowanie na Ucznia Klasy Pierwszej odbyło się w dniu 20.10.2020 r. Dzieci zaprezentowały piękne przedstawienie dla nauczycieli, uczniów oraz zaproszonych rodziców. Pokazały swoje umiejętności oraz współdziałanie, które zaowocowały pochwałą ze strony pani dyrektor oraz wychowawczyni. Po tym odbyło się uroczyste pasowanie oraz ślubowanie uczniów. Dzieci zostały pobłogosławione przez ks. P. Lisa. Teraz już mamy wspaniałych uczniów w pierwszej klasie.


                                                                                                  20 października 2020 r.


Dnia 13.10.2020 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy III we współpracy z kl. IV i VII pod kierownictwem pani Joanny Pelc. Uczniowie przekazali wiele miłych i ciepłych słów w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły, dziękując im za trud pracy, cierpliwość i życzliwość.

                                                                                                                               13 października 2020 r. 


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski, jak co roku przeprowadził egzamin teoretyczno – praktyczny nowych pracowników naszej szkoły. W tym roku egzaminowani  byli : Pani Anna Kita i ksiądz Przemysław Lis. Z wszystkimi  zadaniami świetnie sobie poradzili, więc  Pani Dyrektor dokonała pasowania, przyjmując w poczet nauczycieli naszej szkoły. Niech przekazywanie wiedzy będzie dla Państwa wielką radością. Serdecznie gratulujemy!!!

                                                                                                                                       13 października 2020 r.  


  W związku z tym, że od 3 października 2020 r. wprowadzono w powiecie mieleckim strefę żółtą, zobowiązuję pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów do zapoznania się:

a) zakresem zakazów i nakazów obowiązujących w strefie żółtej - link poniżej.

             https://www.mielec.pl/uwaga-poznaj-restrykcje-obowiazujace-w-strefie-zoltej/

b) zmianami w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole Podstawowej  w Otałęży określonymi zarządzeniem nr 11/2020.

                               ZARZĄDZENIE NR  11/2020

                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

                                    z  dnia 02 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa  w okresie pandemii   COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Otałęży na czas wprowadzenia żółtej strefy.

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam co następuje:     

                                                                     § 1

  1. Wprowadza się  obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych (nie dotyczy pobytu na świeżym powietrzu) oraz zajęć lekcyjnych, świetlicowych, podczas których nie ma możliwości zapewnienia dystansu społecznego 1,5 m między uczniami, uczniami a nauczycielem.

  2. Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek poza teren szkoły.

  3. Rodzice dokonujący wpłat zachowują bezwzględnie dystans społeczny, zasłaniają usta i nos oraz dezynfekują ręce; w części wspólnej szkoły (wydzielona strefa korytarza na parterze) może znajdować się maksymalnie 3 rodziców. Pozostali oczekują na zewnątrz i wymieniają się rotacyjnie.

  4. Zabrania się wchodzenia do szkoły rodziców w celu oczekiwania na uczniów kończących zajęcia szkolne (nie dotyczy oddziału przedszkolnego).

                                                                      § 2

  1. Zobowiązuje się wszystkich uczniów, pracowników i rodziców do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. wraz z w/w zmianami.

                                                                      § 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  5 października 2020 r.

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                                                                          3 października 2020 r.    


We czwartek 01.10.2020 r. w naszej szkole odbył się jak co roku turniej piłki nożnej "dzikie drużyny". Zgłosiło się 3 drużyny: FC LUBISIE: Bartek Kuraś, Michał Kuraś, Norbert Misiak, Kacper Wójtowicz; FC GOLONKA: Bartosz Urbanek, Łukasz Sypek, Mateusz Krupa, Krzysztof Ćwięka; OSP TEAM: Sebastian Malec, Paweł Polak, Kuba Duszkiewicz, Szymon Masajada. Drużyny grały system "każdy z każdym". Zwycięska drużyna to: FC LUBISIE, II miejsce - FC GOLONKA; III miejsce - OSP TEAM. W tym roku podczas turnieju wyłoniliśmy KRÓLA STRZELCÓW (najwięcej strzelonych bramek) - ten tytuł otrzymał BARTŁOMIEJ KURAŚ. Wszystkim zawodnikom dziękuję za udział w zawodach i fajną zabawę, Aleksandrze Smoleń i Natalii Szrom - za pomoc w organizacji  turnieju.

                                                                                                                      1 października 2020 r.  


 Z okazji Dnia Chłopaka, jak co roku odbyła się sonda wśród wszystkich dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopaka w naszej szkole. Najwięcej głosów zdobył BARTOSZ URBANEK  z klasy VII. Drugie miejsce z taką samą ilością głosów zdobyli: Michał Kuraś - V, Bartłomiej Kuraś - kl. VIII,  Jakub Duszkiewicz - kl. IV, Wiktor Zając i Wiktor Masajada - kl. III. Wszystkim chłopcom GRATULUJEMY!!!

                                                                                                       30 września 2020 r.


 We wtorek 29.09.2020 r. odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU w Szkole Podstawowej w Otałęży została ZUZANNA DUSZKIEWICZ, zastępcą przewodniczącego - Magdalena Ćwięka, sekretarzem - Aleksandra Janeczek, Skarbnik - Natalia Pająk. Dziewczętom gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu swoich funkcji w SU.

                                                                                                                                              29 września 2020 r.


  Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności i zabawy!
 Jest to dzień poświęcony na działania, które pomagają uczniom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować! W naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie miedzy innymi poznali historię Vashti, dziewczynki nie mającej wiary w swoje plastyczne możliwości. Zdawało jej się, że podczas plastyki nie potrafi narysować zupełnie niczego. Do czasu aż jej nauczycielka, tak pokierowała jej działania, aby cieszyła się mianem wspaniałej artystki, a wszystko za sprawą KROPKI. Nasi uczniowie dostali zadanie polegające na wzajemnym napisaniu pozytywnych cech koleżance i koledze na przyklejonej na plecach kropce. Reakcja, emocje w trakcie czytania pokazały ogromne zadowolenie i dumę! Wszystkie koła stworzyły naszą jesienną dekoracje. Posłużyły za liście przyklejone na konarach drzew! Kolejne lekcje zostały poświęcone tematyce kropki i kreatywności. Uczniowie wykonywali różne działania plastyczne, fizyczne oraz wykonywali wiele ćwiczeń na kreatywność. Zajęcia plastyczne odbywały się pod hasłem: „Kropka w świecie wybranego przedmiotu”.

                                                                                                                                               23 września 2020 r.    


        Informacja o wznowieniu zajęć w trybie stacjonarnym

Informuje, że z dniem 18 września 2020 r. zakończył się okres zawieszenia zajęć i pracy szkoły z wykorzystaniem technik nauki na odległość.

Z dniem 21 września 2020 r. (poniedziałek) wracamy do nauki w trybie stacjonarnym - lekcje odbywają się w szkole, oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem zajęć.

W poniedziałek 21.09.2020 r. klasy 4-8 kończą zajęcia po 5 lekcjach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (noszenia maseczek) na przerwach międzylekcyjnych – obowiązek nie dotyczy uczniów w czasie spożywania posiłku i przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu.

Przypominam też, że wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo zakrywają nos i usta oraz dezynfekują ręce.

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                                                                               20 września 2020 r.


                                Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Otałęży zarządza zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Otałęży w okresie od 14.09. do 18.09.2020 r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania przedszkola i szkoły będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

ZARZĄDZENIE NR  9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

z  dnia 14 września 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), po uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Otałęży w oddziałach przedszkolnych i szkolnych  w okresie od 14.09.2020r. do dnia 18.09.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Otałęży.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 zadania oddziału przedszkolnego i szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (dz. U. poz.493).

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spotalez.pl oraz tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Otałęży.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                      Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                                                                             Halina Czerwiec

                                                                                          14 września 2020 r.


Szanowni Rodzice, w związku z informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem, informuję, że jestem w stałym kontakcie ze stacją Sanepidu w Mielcu. O jakichkolwiek podjętych działaniach związanych z pracą szkoły będziecie Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.

 

                                                                           Dyrektor Szkoły Szkoły
                                                                           Halina Czerwiec

                                                                                                                      11 września 2020 r.


                           Stypendium szkolne 2020/2021
 Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkole.
                 Warunkiem otrzymania stypendium jest:
1) nieprzekroczony miesięczny dochód na członka rodziny - netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2020 roku.
2) złożenie kompletnego wniosku (wykaz dokumentów poniżej)
           Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Otałęży (w kopercie wrzucić do skrzynki w korytarzu szkoły – czyste druki wniosku wywieszone są do pobrania na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkoły)

                            DO WNIOSKU O STYPENDIUM
                  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1.zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy z pracy o wynagrodzeniu netto za m-c 08/2020
2.zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy finansowej w m-cu 08/2020;
3.odcinek renty lub emerytury lub oświadczenie wnioskodawcy za m-c 08/2020 jeżeli jest pobierana;
4.KSERO nakazu podatkowego za 2020 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (dochód z 1 ha – 308 zł);
5.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie wnioskodawcy jeśli członek rodziny jest bezrobotny;
6.oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona; zaświadczenie o uzyskanych dochodach z działalności;
7.oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych dochodów i stałej pracy;
8.zaświadczenia ze szkół, jeżeli rodzeństwo ucznia pobiera naukę w innych szkołach.

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły
                                                                                                                          Halina Czerwiec
                                                                                                                                                          6 września 2020 r.


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Otałęż

Każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany do zapoznania się procedurami.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
w Szkole Podstawowej w Otałęży

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby
koronawirusowej COVID-19

 1 września 2020 r.


  1 września 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauki stacjonarnej, tzn. lekcje odbywać się będą w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć przy rygorze sanitarnym i zgodnie z opracowanymi dla szkoły procedurami.

1 września nie będzie ogólnego spotkania z dzieci i rodzicami - uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami  w salach lekcyjnych wg poniższego porządku:

Klasa I –      sala religijna na parterze, z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic z zasłoniętym nosem i ustami.

Klasa II –    sala 24

Klasa III –   sala 21

Klasa IV –   sala 12

Klasa V –    sala 11

Klasa VI –   sala 15

Klasa VII –  sala 26

Klasa VIII – sala 25

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkoły, oczekując na swoje dzieci, pozostają na placu przed szkołą, parkingiem z  zachowaniem dystansu społecznego.

 Zasady pracy szkoły w czasie pandemii określone są w „procedurach bezpieczeństwa”  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły – wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi.

Do 3 września każdy uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do procedury) – druki do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

                                                                                                                                             Dyrektor  szkoły                                                                                                                                                  Halina Czerwiec

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania

 31 sierpnia 2020 r.


1  2


Aktualizacja 31-stycznia-2021

 

  

Szkoła Podstawowa w Otałęży realizuje projekty: