Strona główna

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO


Szczegółowe zasady organizacji nauczania zdalnego w klasach IV – VIII od  26 października 2020 r.

Lekcje w klasach 4-8 odbywają zgodnie z ustalonym tygodniowym rozkładem zajęć

Realizacja podstawy programowej odbywa się poprzez:

- platformę TeamsS

- platformę edukacyjną wsipnet

- drogą e-mail (zagadnienia wysyłane drogą e-mail uczniowie otrzymają w dniu zajęć przed ich rozpoczęcie).

3. W czasie trwania lekcji nauczyciel jest dostępny dla ucznia.

4. Zadane prace domowe uczeń zobowiązany jest odesłać do nauczyciela w tym samym dniu, w którym odbywają się zajęcia do godz. 16.00 lub godziny ustalonej przez nauczyciela (dotyczy dłuższych prac pisemnych).

5. Nauczyciele informują uczniów o źródłach, z których należy pozyskiwać materiały do realizacji przerabianych zagadnień.

6. Uczeń jest obecny na zajęciach, jeśli:

- uczestniczy w zajęciach online

- w terminie odsyła prace

- jest dostępny w czasie trwania lekcji.

7. Nieobecność ucznia na zajęciach usprawiedliwia rodzic u wychowawcy w dniu nieobecności ucznia telefonicznie lub droga e-mailową.

8. Zajęcia rewalidacyjne odbywają się w szkole (forma stacjonarna) – szczegółowy harmonogram rodzic otrzyma indywidualnie.

9. Aktywność uczniów podlega ocenie zgodnie ze statutem. Formami sprawdzania wiedzy i umiejętności są: aktywność na zajęciach, kartkówki, sprawdziany, prace domowe.

10. Rodzice informowani są o postępach uczniów za pośrednictwem środków komunikacyjnych (telefon, e-mail).

11. Rodzice kontaktują się na nauczycielami poprzez skrzynkę e-mail (adresy nauczycieli na stronie internetowej szkoły w zakładce – Materiały lub telefonicznie)

12. Pedagog szkolny jest dostępny w godzinach 11.00 12.30. – kontakt przez skrzynkę e- mail lub telefonicznie 17 7741010.

                                                                                               26 października 2020 r. 


           Organizacja pracy szkoły od 26 października 2020 r.

Zgodnie z postanowieniem MEN od dnia 26 października 2020 r. oddział przedszkolny, klasy I – III  oraz świetlica pracują bez zmian tzn. edukacja odbywa się w trybie stacjonarnym.

Dla uczniów klas IV – VIII zajęcia odbywać się będą z wykorzystaniem technik i metod nauki na odległość. Szczegółowe informacje na temat organizacji nauki zdalnej zamieszczone zostaną na stronie internetowej szkoły.

                                                                                          Dyrektor Szkoły

                                                                                           Halina Czerwiec

                                                                                             23 października 2020 r. 


Dnia 13.10.2020 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy III we współpracy z kl. IV i VII pod kierownictwem pani Joanny Pelc. Uczniowie przekazali wiele miłych i ciepłych słów w kierunku nauczycieli i pracowników szkoły, dziękując im za trud pracy, cierpliwość i życzliwość.

 

                                                                                             13 października 2020 r. 


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Samorząd Uczniowski, jak co roku przeprowadził egzamin teoretyczno – praktyczny nowych pracowników naszej szkoły. W tym roku egzaminowani  byli : Pani Anna Kita i ksiądz Przemysław Lis. Z wszystkimi  zadaniami świetnie sobie poradzili, więc  Pani Dyrektor dokonała pasowania, przyjmując w poczet nauczycieli naszej szkoły. Niech przekazywanie wiedzy będzie dla Państwa wielką radością. Serdecznie gratulujemy!!!

                                                                                                   13 października 2020 r.  


  W związku z tym, że od 3 października 2020 r. wprowadzono w powiecie mieleckim strefę żółtą, zobowiązuję pracowników szkoły oraz rodziców i uczniów do zapoznania się:

a) zakresem zakazów i nakazów obowiązujących w strefie żółtej - link poniżej.

             https://www.mielec.pl/uwaga-poznaj-restrykcje-obowiazujace-w-strefie-zoltej/

b) zmianami w procedurze bezpieczeństwa obowiązującej w Szkole Podstawowej  w Otałęży określonymi zarządzeniem nr 11/2020.

                               ZARZĄDZENIE NR  11/2020

                                 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

                                    z  dnia 02 października 2020 roku

w sprawie wprowadzenia dodatkowych zasad bezpieczeństwa  w okresie pandemii   COVID-19 na terenie Szkoły Podstawowej w Otałęży na czas wprowadzenia żółtej strefy.

 W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.09.2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii zarządzam co następuje:     

                                                                     § 1

  1. Wprowadza się  obowiązek zasłaniania ust i nosa przez uczniów i pracowników szkoły w czasie przerw międzylekcyjnych (nie dotyczy pobytu na świeżym powietrzu) oraz zajęć lekcyjnych, świetlicowych, podczas których nie ma możliwości zapewnienia dystansu społecznego 1,5 m między uczniami, uczniami a nauczycielem.

  2. Zabrania się organizowania wyjść grupowych i wycieczek poza teren szkoły.

  3. Rodzice dokonujący wpłat zachowują bezwzględnie dystans społeczny, zasłaniają usta i nos oraz dezynfekują ręce; w części wspólnej szkoły (wydzielona strefa korytarza na parterze) może znajdować się maksymalnie 3 rodziców. Pozostali oczekują na zewnątrz i wymieniają się rotacyjnie.

  4. Zabrania się wchodzenia do szkoły rodziców w celu oczekiwania na uczniów kończących zajęcia szkolne (nie dotyczy oddziału przedszkolnego).

                                                                      § 2

  1. Zobowiązuje się wszystkich uczniów, pracowników i rodziców do bezwzględnego przestrzegania procedur wprowadzonych Zarządzeniem z dnia 26 sierpnia 2020 r. wraz z w/w zmianami.

                                                                      § 3

  1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od  5 października 2020 r.

                                                                                                         Dyrektor Szkoły

                                                                                                            Halina Czerwiec           

                                                                                                                            3 października 2020 r.    


We czwartek 01.10.2020 r. w naszej szkole odbył się jak co roku turniej piłki nożnej "dzikie drużyny". Zgłosiło się 3 drużyny: FC LUBISIE: Bartek Kuraś, Michał Kuraś, Norbert Misiak, Kacper Wójtowicz; FC GOLONKA: Bartosz Urbanek, Łukasz Sypek, Mateusz Krupa, Krzysztof Ćwięka; OSP TEAM: Sebastian Malec, Paweł Polak, Kuba Duszkiewicz, Szymon Masajada. Drużyny grały system "każdy z każdym". Zwycięska drużyna to: FC LUBISIE, II miejsce - FC GOLONKA; III miejsce - OSP TEAM. W tym roku podczas turnieju wyłoniliśmy KRÓLA STRZELCÓW (najwięcej strzelonych bramek) - ten tytuł otrzymał BARTŁOMIEJ KURAŚ. Wszystkim zawodnikom dziękuję za udział w zawodach i fajną zabawę, Aleksandrze Smoleń i Natalii Szrom - za pomoc w organizacji  turnieju.

                                                                                                                      1 października 2020 r.    


 Z okazji Dnia Chłopaka, jak co roku odbyła się sonda wśród wszystkich dziewcząt na najsympatyczniejszego chłopaka w naszej szkole. Najwięcej głosów zdobył BARTOSZ URBANEK  z klasy VII. Drugie miejsce z taką samą ilością głosów zdobyli: Michał Kuraś - V, Bartłomiej Kuraś - kl. VIII,  Jakub Duszkiewicz - kl. IV, Wiktor Zając i Wiktor Masajada - kl. III. Wszystkim chłopcom GRATULUJEMY!!!

 

                                                                                30 września 2020 r.


 We wtorek 29.09.2020 r. odbyły się w naszej szkole wybory na Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Przewodniczącą SU w Szkole Podstawowej w Otałęży została ZUZANNA DUSZKIEWICZ, zastępcą przewodniczącego - Magdalena Ćwięka, sekretarzem - Aleksandra Janeczek, Skarbnik - Natalia Pająk. Dziewczętom gratulujemy i życzymy powodzenia w pełnieniu swoich funkcji w SU.

                                                                                                                                  29 września 2020 r.


  Międzynarodowy Dzień Kropki – święto kreatywności i zabawy!
 Jest to dzień poświęcony na działania, które pomagają uczniom odkryć talenty, poznać ich mocne strony i je zaprezentować! W naszej szkole odbył się uroczysty apel, na którym uczniowie miedzy innymi poznali historię Vashti, dziewczynki nie mającej wiary w swoje plastyczne możliwości. Zdawało jej się, że podczas plastyki nie potrafi narysować zupełnie niczego. Do czasu aż jej nauczycielka, tak pokierowała jej działania, aby cieszyła się mianem wspaniałej artystki, a wszystko za sprawą KROPKI. Nasi uczniowie dostali zadanie polegające na wzajemnym napisaniu pozytywnych cech koleżance i koledze na przyklejonej na plecach kropce. Reakcja, emocje w trakcie czytania pokazały ogromne zadowolenie i dumę! Wszystkie koła stworzyły naszą jesienną dekoracje. Posłużyły za liście przyklejone na konarach drzew! Kolejne lekcje zostały poświęcone tematyce kropki i kreatywności. Uczniowie wykonywali różne działania plastyczne, fizyczne oraz wykonywali wiele ćwiczeń na kreatywność. Zajęcia plastyczne odbywały się pod hasłem: „Kropka w świecie wybranego przedmiotu”.

 

                                                                                                                                  23 września 2020 r.    


        Informacja o wznowieniu zajęć w trybie stacjonarnym

Informuje, że z dniem 18 września 2020 r. zakończył się okres zawieszenia zajęć i pracy szkoły z wykorzystaniem technik nauki na odległość.

Z dniem 21 września 2020 r. (poniedziałek) wracamy do nauki w trybie stacjonarnym - lekcje odbywają się w szkole, oddział przedszkolny pracuje zgodnie z planem zajęć.

W poniedziałek 21.09.2020 r. klasy 4-8 kończą zajęcia po 5 lekcjach.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną  wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły zobowiązani są do zakrywania ust i nosa (noszenia maseczek) na przerwach międzylekcyjnych – obowiązek nie dotyczy uczniów w czasie spożywania posiłku i przebywania podczas przerw na świeżym powietrzu.

Przypominam też, że wszystkie osoby wchodzące do szkoły obowiązkowo zakrywają nos i usta oraz dezynfekują ręce.

                                                                                                    Dyrektor Szkoły

                                                                                                       Halina Czerwiec   

                                                                                                                                             20 września 2020 r.


                                Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Otałęży zarządza zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Otałęży w okresie od 14.09. do 18.09.2020 r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania przedszkola i szkoły będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

ZARZĄDZENIE NR  9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

z  dnia 14 września 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), po uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Otałęży w oddziałach przedszkolnych i szkolnych  w okresie od 14.09.2020r. do dnia 18.09.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Otałęży.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 zadania oddziału przedszkolnego i szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (dz. U. poz.493).

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spotalez.pl oraz tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Otałęży.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                  Halina Czerwiec   

                                                                                          14 września 2020 r.


Szanowni Rodzice, w związku z informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem, informuję, że jestem w stałym kontakcie ze stacją Sanepidu w Mielcu. O jakichkolwiek podjętych działaniach związanych z pracą szkoły będziecie Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.

 

                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                           Halina Czerwiec

                                                                                                  11 września 2020 r.


                           Stypendium szkolne 2020/2021
 Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkole.
                 Warunkiem otrzymania stypendium jest:
1) nieprzekroczony miesięczny dochód na członka rodziny - netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2020 roku.
2) złożenie kompletnego wniosku (wykaz dokumentów poniżej)
           Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Otałęży (w kopercie wrzucić do skrzynki w korytarzu szkoły – czyste druki wniosku wywieszone są do pobrania na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkoły)

                            DO WNIOSKU O STYPENDIUM
                  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1.zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy z pracy o wynagrodzeniu netto za m-c 08/2020
2.zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy finansowej w m-cu 08/2020;
3.odcinek renty lub emerytury lub oświadczenie wnioskodawcy za m-c 08/2020 jeżeli jest pobierana;
4.KSERO nakazu podatkowego za 2020 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (dochód z 1 ha – 308 zł);
5.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie wnioskodawcy jeśli członek rodziny jest bezrobotny;
6.oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona; zaświadczenie o uzyskanych dochodach z działalności;
7.oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych dochodów i stałej pracy;
8.zaświadczenia ze szkół, jeżeli rodzeństwo ucznia pobiera naukę w innych szkołach.

                                                                                                                        Dyrektor Szkoły
                                                                                                                          Halina Czerwiec
                                                                                                                                                      6 września 2020 r.


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Otałęż

Każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany do zapoznania się procedurami.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
w Szkole Podstawowej w Otałęży

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby
koronawirusowej COVID-19

 1 września 2020 r.


  1 września 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauki stacjonarnej, tzn. lekcje odbywać się będą w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć przy rygorze sanitarnym i zgodnie z opracowanymi dla szkoły procedurami.

1 września nie będzie ogólnego spotkania z dzieci i rodzicami - uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami  w salach lekcyjnych wg poniższego porządku:

Klasa I –      sala religijna na parterze, z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic z zasłoniętym nosem i ustami.

Klasa II –    sala 24

Klasa III –   sala 21

Klasa IV –   sala 12

Klasa V –    sala 11

Klasa VI –   sala 15

Klasa VII –  sala 26

Klasa VIII – sala 25

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkoły, oczekując na swoje dzieci, pozostają na placu przed szkołą, parkingiem z  zachowaniem dystansu społecznego.

 Zasady pracy szkoły w czasie pandemii określone są w „procedurach bezpieczeństwa”  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły – wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi.

Do 3 września każdy uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do procedury) – druki do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

                                                                                                                                                  Dyrektor szkoły

                                                                                                                                                    Halina Czerwiec

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania

 31 sierpnia 2020 r.


1


Aktualizacja 26-października-2020

 

 

Szkoła Podstawowa w Otałęży realizuje projekty: