Strona główna

Klauzula dotycząca spełniania obowiązku informacyjnego z Art.13 RODO


          Informacja o czasowym zawieszeniu zajęć

Po uzyskaniu pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego, dyrektor Szkoły Podstawowej w Otałęży zarządza zawieszenie zajęć w oddziale przedszkolnym i Szkole Podstawowej w Otałęży w okresie od 14.09. do 18.09.2020 r. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, zadania przedszkola i szkoły będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493).

ZARZĄDZENIE NR  9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Otałęży

z  dnia 14 września 2020 roku

w sprawie zawieszenia zajęć

Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), po uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej w Otałęży w oddziałach przedszkolnych i szkolnych  w okresie od 14.09.2020r. do dnia 18.09.2020r. ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną powodującą zagrożenie zdrowia dzieci i uczniów Szkoły Podstawowej w Otałęży.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1 zadania oddziału przedszkolnego i szkoły są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w przepisach rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sytemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (dz. U. poz.493).

§ 2 

1. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej szkoły www.spotalez.pl oraz tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej w Otałęży.

§ 3

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                  Dyrektor Szkoły

                                                                                                  Halina Czerwiec   

                            

                                                                                          14 września 2020 r.


Szanowni Rodzice, w związku z informacjami dotyczącymi zakażenia koronawirusem, informuję, że jestem w stałym kontakcie ze stacją Sanepidu w Mielcu. O jakichkolwiek podjętych działaniach związanych z pracą szkoły będziecie Państwo na bieżąco informowani przez stronę internetową szkoły.

 

                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                           Halina Czerwiec

                                                                                                  11 września 2020 r.


Zebranie z Rodzicami nie odbędzie się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek)
z powodu nieobecności nauczycieli.
O nowym terminie powiadomimy w późniejszym czasie.

                                                                         Dyrektor Szkoły
                                                                           Halina Czerwiec

                                                                                                   8 września 2020 r.


                           Stypendium szkolne 2020/2021
 Rodzice uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o stypendium szkole.
                 Warunkiem otrzymania stypendium jest:
1) nieprzekroczony miesięczny dochód na członka rodziny - netto 528 złotych za miesiąc sierpień 2020 roku.
2) złożenie kompletnego wniosku (wykaz dokumentów poniżej)
           Kompletny wniosek należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2020 roku w Szkole Podstawowej w Otałęży (w kopercie wrzucić do skrzynki w korytarzu szkoły – czyste druki wniosku wywieszone są do pobrania na tablicy ogłoszeń w korytarzu szkoły)

                            DO WNIOSKU O STYPENDIUM
                  NA ROK SZKOLNY 2020/2021 NALEŻY DOŁĄCZYĆ :

1.zaświadczenie lub oświadczenie wnioskodawcy z pracy o wynagrodzeniu netto za m-c 08/2020
2.zaświadczenie z GOPS lub oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanych świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych i pomocy finansowej w m-cu 08/2020;
3.odcinek renty lub emerytury lub oświadczenie wnioskodawcy za m-c 08/2020 jeżeli jest pobierana;
4.KSERO nakazu podatkowego za 2020 r. lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych (dochód z 1 ha – 308 zł);
5.zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie wnioskodawcy jeśli członek rodziny jest bezrobotny;
6.oświadczenie o działalności gospodarczej, jeśli jest prowadzona; zaświadczenie o uzyskanych dochodach z działalności;
7.oświadczenie o pracy dorywczej, jeżeli brak jest innych dochodów i stałej pracy;
8.zaświadczenia ze szkół, jeżeli rodzeństwo ucznia pobiera naukę w innych szkołach.

                                                                           Dyrektor Szkoły
                                                                           Halina Czerwiec


                                                                                                        6 września 2020 r.


Rodzice uczniów klas I -VIII

  W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021 i organizacją pracy szkoły w dobie pandemii, zebrania z Rodzicami odbędą się w dniu 8 września 2020 r. (wtorek) bezpośrednio z wychowawcami wg poniższego harmonogramu:

Godz. 16.00

klasa I – sala nr 27

Klasa II – sala 24,

Klasa III – sala 21,

klasa IV – sala 12,

godz. 17.00

klasa V – sala 11

klasa VI – sala 15

klasa VII – sala 25

klasa VIII – sala 26

 Rodziców uczestniczących w zebraniu obowiązują procedury bezpieczeństwa funkcjonujące w szkole (zasłonięte usta i nos, dezynfekcja rąk).

  Tematem zebrania będzie szczegółowe omówienie funkcjonowania szkoły w czasie pandemii.  Z uwagi na ważność tematu prosimy wszystkich Rodziców o przybycie.

                                                                                               Dyrektor Szkoły

                                                                                                Halina Czerwiec

 

 3 września 2020 r.


Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa SP Otałęż

Każdy uczeń i rodzic jest zobowiązany do zapoznania się procedurami.

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19
w Szkole Podstawowej w Otałęży

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia wystąpienia choroby
koronawirusowej COVID-19

 1 września 2020 r.


  1 września 2020 r. o godz. 9:00 rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021. Wracamy do nauki stacjonarnej, tzn. lekcje odbywać się będą w szkole wg tygodniowego rozkładu zajęć przy rygorze sanitarnym i zgodnie z opracowanymi dla szkoły procedurami.

1 września nie będzie ogólnego spotkania z dzieci i rodzicami - uczniowie poszczególnych klas spotkają się z wychowawcami  w salach lekcyjnych wg poniższego porządku:

Klasa I –      sala religijna na parterze, z każdym dzieckiem może wejść jeden rodzic z zasłoniętym nosem i ustami.

Klasa II –    sala 24

Klasa III –   sala 21

Klasa IV –   sala 12

Klasa V –    sala 11

Klasa VI –   sala 15

Klasa VII –  sala 26

Klasa VIII – sala 25

Uczniowie klas VII i VIII wchodzą do szkoły od strony boiska szkolnego.

Rodzice uczniów klas II – VIII nie wchodzą do budynku szkoły, oczekując na swoje dzieci, pozostają na placu przed szkołą, parkingiem z  zachowaniem dystansu społecznego.

 Zasady pracy szkoły w czasie pandemii określone są w „procedurach bezpieczeństwa”  i zamieszczone na stronie internetowej szkoły – wszyscy rodzice i uczniowie zobowiązani są zapoznać się z nimi.

Do 3 września każdy uczeń zobowiązany jest dostarczyć wychowawcy klasy oświadczenia (załącznik nr 1 i 2 do procedury) – druki do pobrania na stronie internetowej szkoły oraz przy wejściu do szkoły.

                                                                                    Dyrektor szkoły

                                                                                      Halina Czerwiec

Załączniki nr 1 i 2 do pobrania

 

 31 sierpnia 2020 r.


1


Aktualizacja 18-września-2020

 

 

Szkoła Podstawowa w Otałęży realizuje projekty: